• Databeskyttelseserklæring fra Playmobil Northern Europe

  Vi byder dig velkommen til vores websted og glæder os over din interesse i vores virksomhed. Vi tager beskyttelsen af dine persondata meget alvorligt. Vi forarbejder dine data i overensstemmelse med de anvendelige retsforskrifter til beskyttelse af personrelaterede data, især EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR: General Data Protection Regulation) og de landespecifikke lovimplementeringer, som gælder for os. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig grundigt om behandlingen af dine personrelaterede data gennem Playmobil Northern Europe og dine rettigheder.
  Personrelaterede data er i denne forbindelse de oplysninger, som gør en identificering af en naturlig person mulig. Dertil hører især navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, men også din IP-adresse.
  Anonyme data foreligger, hvis der ikke kan gøres nogen personlig henvisning til brugeren.

 • Ansvarligt sted og databeskyttelsesansvarlig person

  Adresse (Virksomhedens afgiftspligtige adresse)
  Playmobil Benelux B.V
  Vlierwerf 5
  4704 SB Roosendaal
  Nederländerna

  Kontaktinformation
  www.playmobil.com
  E-Mail: service@playmobil.de

  Data protection officer contact:
  dsb@playmobil.de

 • Dine rettigheder som berørt person

  Først vil vi gerne informere dig på dette sted om dine rettigheder som berørt person. Disse rettigheder er fastlagt i artikel 15 - 22 i EU's generelle databeskyttelsesforordning. Denne omfatter:

  1. Ret til oplysning (art. 15 i databeskyttelsesforordningen)
  2. Ret til sletning (art. 17 i databeskyttelsesforordningen)
  3. Ret til berigtigelse (art. 16 i databeskyttelsesforordningen)
  4. Ret til dataoverførbarhed (art. 20 i databeskyttelsesforordningen)
  5. Ret til begrænsning af databehandling (art. 18 i databeskyttelsesforordningen)
  6. Ret til indsigelse mod databehandlingen (art. 21 i databeskyttelsesforordningen)

  For at gøre disse rettigheder gældende bedes du henvende dig til: dsb@playmobil.de. Det samme gælder, hvis du har spørgsmål til databehandlingen i vores virksomhed. Desuden tilkommer dig en klageret til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

 • Ret til indsigelse

  Vær venligst opmærksom på følgende i forbindelse med indsigelsesretten:

  Hvis vi behandler dine personrelaterede data til direct mail, har du ret til at gøre indsigelse mod denne databehandling til enhver tid og uden at angive nogen grund. Dette gælder også for en profilering, for så vidt som den står i forbindelse med direct mail.
  Hvis du gør indsigelse mod behandlingen til direct mail, så vil vi ikke længere behandle dine personrelaterede data til disse formål. Indsigelsen er gratis og kan gøres uformelt, så vidt muligt til: dsb@playmobil.de.
  For det tilfælde, at vi behandler dine data til beskyttelse af legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling af grunde, der fremgår af din særlige situation, til enhver tid; dette gælder også for en profilering, der er baseret på disse bestemmelser.
  I så fald behandler vi ikke længere dine personrelaterede data, medmindre vi kan påvise tvingende, værdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, eller til at udøve eller forsvare sådanne retskrav.

 • Formål og retsgrundlag til databehandling

  I behandlingen af dine personrelaterede data bliver bestemmelserne i EU's generelle databeskyttelsesforordning og alle andre bestemmelser om databeskyttelse overholdt. Retsgrundlaget for databehandlingen fremgår især af art. 6 i databeskyttelsesforordningen.
  Vi anvender dine data til oprettelse af forretningsforbindelser, til opfyldelse af kontraktmæssige og lovmæssige forpligtelser, til gennemførelse af kontraktlige forhold, til tilbud af produkter og serviceydelser samt til at styrke kunderelationen, hvilket også kan indeholde analyser til markedsføringsformål og direct mail.
  Dit samtykke indebærer også en tilladelses forskrift vedrørende databeskyttelse. Herved oplyser vi dig om formålene med databehandlingen og om din fortrydelsesret. Hvis samtykket også vedrører behandlingen af særlige kategorier inden for personrelaterede data, vil vi udtrykkeligt henvise dig dertil i samtykket, dvs. art. 88, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen.
  En behandling af særlige kategorier af personrelaterede data i henhold til art. 9, stk. 1 i EU's databeskyttelsesforordning sker kun, hvis dette på grund af juridiske forskrifter er påkrævet, og der ikke er nogen grund til at antage, at din beskyttelsesværdige interesse vejer tungere end udelukkelse af behandlingen, art. 88, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen.

 • Videregivelse til tredjeperson

  Vi videregiver kun dine data til tredjepart inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser eller ved tilsvarende samtykke. Ellers sker en videregivelse til tredjepart ikke, medmindre vi er forpligtede til det på grund af tvingende retsforskrifter (videregivelse til eksterne organer som f.eks. tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder).

 • Modtager af dataene / Kategorier af modtagere

  Inden for vores virksomhed sikrer vi, at kun sådanne personer, som har brug for disse til opfyldelse af kontraktmæssige og lovmæssige pligter, modtager dine data.
  I mange tilfælde støtter serviceudbydere vores faglige afdelinger i udførelsen af deres opgaver. Den nødvendige databeskyttelseskontrakt er blevet afsluttet med alle serviceudbydere.
  For at afvikle forsendelsesopgaver med UPS registreres modtagerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse data videregives til UPS i forbindelse med forsendelse af denne bestilling. Efter at dataene er overført, modtager modtageren en forsendelsesbekræftelse fra UPS med oplysninger om sporing af forsendelsen. Ved at godkende denne databeskyttelseserklæring erklærer du dig indforstået med denne fremgangsmåde.

 • Videregivelse til tredjeland/Hensigt om videregivelse til tredjeland

  En videregivelse af data til tredjelande (uden for EU eller EØS) sker kun, såfremt dette er nødvendigt for at kunne opfylde forpligtelser, er foreskrevet lovmæssigt, eller hvis du har givet dit samtykke til dette.
  Vi videregiver dine personlige oplysninger til en tjenesteudbyder eller til en anden virksomhed i koncernen uden for EØS: Salesforce (stater i USA samt Asien og Stillehavsområdet).
  Dabeskyttelsesbestemmelserne fra Salesforce finder du her: http://www.salesforce.com/company/privacy/

 • Dataenes opbevaringstid

  Vi opbevarer dine data, så længe der er brug for dem til det foreliggende behandlingsformål. Vær venligst opmærksom på, at talrige opbevaringsfrister har til følge, at data fortsat (skal) opbevares. Dette gælder især handelsretlige eller skatteretlige opbevaringsforpligtelser (f.eks. Handelsretten, skattelovgivningen osv.). Såfremt der ikke foreligger videregående opbevaringspligter, slettes dataene rutinemæssigt efter opnåelse af målet.
  Hertil kommer, at vi kan opbevare data, hvis du har givet os din tilladelse hertil, eller hvis der er tale om juridiske kontroverser, og vi har brug for beviser inden for rammerne af de lovmæssige forældelsesfrister, der kan være op til tredive år; den normale forældelsesfrist er tre år.

 • Sikker overførsel af dine data

  For at beskytte de data, der er lagret hos os, bedst muligt mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse, eller at uberettigede personer får adgang dertil, sætter vi tilsvarende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler ind. Sikkerhedsniveauet kontrolleres løbende i samarbejde med sikkerhedseksperter og tilpasses nye sikkerhedsstandarder.
  Dataudvekslingen fra og til vores websted sker til enhver tid via en krypteret forbindelse. Som overføringsprotokol tilbyder vi HTTPS for vores websted, altid under anvendelse af de aktuelle krypteringsprotokoller.
  Yderligere tilbyder vi vores brugere en indholdskryptering inden for rammerne af kontaktformularerne. Dekrypteringen af disse data er kun mulig for os. Derudover er der mulighed for at benytte alternative kommunikationskanaler (f.eks. postvæsenet).

 • Forpligtelse til klargøring af dataene

  Diverse personrelaterede data er nødvendige til begrundelse, gennemførelse og afslutning af gældsforholdet og opfyldelse af de dermed forbundne kontraktmæssige og juridiske forpligtelser. Det samme gælder for benyttelse af vores websted og af de forskellige funktioner, der stiller denne til rådighed.
  Detaljerne i dette har vi sammenfattet til dig i ovennævnte punkt. I bestemte tilfælde skal data også hhv. indhentes og stilles til rådighed på grund af juridiske bestemmelser. Vær venligst opmærksom på, at behandlingen af din forespørgsel eller gennemførelsen af det tilgrundliggende gældsforhold ikke er mulig uden klargøring af disse data.

 • Kategorier, kilder og oprindelse af dataene

  Hvilke data vi behandler, afgøres af den foreliggende sammenhæng: Dette afhænger af, om du f.eks. afgiver en bestilling online, eller indsender en forespørgsel via vores kontaktformular, om du sender os en ansøgning, eller indgiver en reklamation.
  Vær venligst opmærksom på, at vi stiller oplysninger til særlige behandlingssituationer til rådighed, i givet fald også separat på et egnet sted, f.eks. ved upload af ansøgningsdokumenter eller ved en forespørgsel.

  Ved besøg på vores websted indhenter og behandler vi følgende data:
  1. Navn på internet-serviceyderne
  2. Oplysninger via det websted, hvorfra du besøger os
  3. Den anvendte webbrowser og det anvendte operativsystem
  4. Den IP-adresse, der er tilknyttet din internet-udbyder
  5. Anmodede filer, overførte datamængder, downloads/fileksporter
  6. Oplysninger via webstederne, som du fremkalder hos os, herunder dato og klokkeslæt

  Inden for rammerne af en forespørgsel indhenter og behandler vi følgende data:
  1. Navn, fornavn
  2. Adresse
  3. E-mailadresse
  4. Tiltaleform
  5. Oplysninger om ønsker og interesser

  Inden for rammerne af bestillingen behandler vi følgende data:
  1. Tiltaleform
  2. Navn, fornavn
  3. Firmanavn
  4. Fødselsdato
  5. Modtageradresse
  6. Fakturaadresse
  7. E-mailadresse
  8. Telefonnummer
  9. Data, som på tilladelig måde må behandles fra andre kilder

  Til nyhedsbreve indhenter og behandler vi følgende data:
  1. Navn, fornavn
  2. E-mailadresse
  3. Tiltaleform
  4. Postnummer
  5. Analysedata fra nyhedsbrev-evaluering

  Til konkurrencer indhenter og behandler vi følgende data:
  1. Navn, fornavn
  2. Adresse
  3. E-mailadresse
  4. Fødselsdato
  5. Land

  I forbindelse med tilsendelse af katalog bruger vi følgende oplysninger:
  1. Titulatur
  2. Efternavn, fornavn
  3. Gade og husnummer
  4. Postnummer
  5. By
  6. Land
  7. E-mailadresse
  8. Telefonnummer

 • Kontaktformular / Kontaktmodtagelse pr. e-mail (art. 6, stk. 1 lit. a, b i databeskyttelsesforordningen)

  På vores websted findes en kontaktformular, som kan benyttes til den elektroniske kontakt. Hvis du skriver til os via kontaktformularen, behandler vi dine data, som er angivet inden for rammerne af kontaktformularen, til optagelse af kontakt og besvarelse af dine spørgsmål og ønsker.
  I denne forbindelse overholdes grundprincippet i dataminimering og dataforebyggelse, idet du kun skal angive de data, som er tvingende nødvendige for os til kontaktoptagelse. Disse er din e-mailadresse, tiltaleform, fornavn, efternavn, sagsreference samt selve meddelelsesfeltet. Desuden behandles din IP-adresse af teknisk nødvendighed samt til retsbeskyttelse. Alle øvrige data er valgfri felter og kan angives efter ønske (f.eks. til individuel besvarelse af dine spørgsmål).
  Dersom du henvender dig til os pr. e-mail, vil vi behandle de pr. e-mail angivne personrelaterede data alene med henblik på behandling af din forespørgsel.

 • Nyhedsbrev (art. 6, stk. 1 lit. a i databeskyttelsesforordningen)

  På vores websted kan der abonneres på et gratis nyhedsbrev. Den e-mailadresse, der angives ved tilmelding til nyhedsbrevet, anvendes til afsendelse af det personaliserede nyhedsbrev.
  Herved overholdes grundprincippet i dataminimering og dataforebyggelse, da kun e-mailadressen (i givet fald navn ved personaliseret nyhedsbrev) er markeret som obligatorisk felt. Af teknisk nødvendighed samt til retsbeskyttelse behandles din IP-adresse også ved bestilling af nyhedsbrevet.
  Du kan naturligvis opsige abonnementet når som helst ved hjælp af den frameldingsmulighed, som er angivet i nyhedsbrevet, og dermed tilbagekalde dit samtykke.
  Vi anvender den såkaldte double opt-in-metode til forsendelse af nyhedsbreve via e-mail. Det vil sige, at du kun modtager reklamer via e-mail, hvis du på forhånd udtrykkeligt har bekræftet, at vi skal aktivere newsletter-tjenesten. Dette sker ved, at vi sender dig en e-mail med en underretning og beder dig ved at klikke på et link i denne e-mail om at bekræfte, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev på denne e-mailadresse.

 • Konkurrence / reklamesamtykke (art. 6, stk. 1 lit. a, b i databeskyttelsesforordningen)

  På vores websted har du mulighed for at deltage i vores konkurrence. Hvis du udfylder konkurrenceskabelonen, behandler vi de data, der er angivet der, udelukkende til gennemførelse af konkurrencen.
  Grundprincippet i dataminimering og dataforebyggelse overholdes, idet du kun skal angive de data, som er tvingende nødvendige, for at vi kan gennemføre konkurrencen og sende en meddelelse om eventuel gevinst til dig. Dette er f.eks. navn, e-mailadresse, tiltaleform, adresse og land.
  De obligatoriske felter er markeret med en (*). Af teknisk nødvendighed samt til retsbeskyttelse behandles din IP-adresse også. De øvrige felter er valgfri og må gerne udfyldes, hvis du har lyst til det. Uden de obligatoriske felter kan vi ikke gennemføre konkurrencen. I så fald er det ikke muligt at deltage.
  Inden for rammerne af konkurrenceskabelonen har du desuden mulighed for at give os dit samtykke til at modtage reklamer. Det er naturligvis også muligt at deltage i konkurrencen uden at give dit samtykke til at modtage reklamer.
  Hvis du giver os dit samtykke ved at afkrydse det relevante afkrydsningsfelt, behandler vi også dine data for at kunne sende dig oplysninger og tilbud på vores produkter / tjenesteydelser (produkter og (sær-)tilbud af mærket PLAYMOBIL fra Playmobil Northern Europe) med posten.
  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke uden at skulle angive nogen grund på telefon 0911/9666-0, pr. e-mail til gewinnspiele@playmobil.de eller med post til geobra Brandsätter Stiftung & Co.KG, Brandstätter Str. 2-10, D – 90513 Zirndorf.

 • Webshop (art. 6, stk. 1 lit. b i databeskyttelsesforordningen)

  Vi behandler de data, der er angivet inden for rammerne af bestillingsformularen, kun til gennemførelse eller afvikling f kontraktforholdet, såfremt du ikke godkender yderligere anvendelse.
  Grundprincippet i dataminimering og dataforebyggelse overholdes, idet du kun skal angive de data, som er tvingende nødvendige for, at vi kan gennemføre kontrakten eller opfylde vores kontraktlige forpligtelser (dvs. dit navn, din adresse, e-mailadresse samt de til enhver tid nødvendige betalingsdata til den valgte betalingsmetode), eller data, som vi er juridisk forpligtede til at indhente.
  Desuden behandles din IP-adresse af teknisk nødvendighed samt til retsbeskyttelse. Uden disse data vil vi desværre ikke kunne afslutte kontrakten, da vi i så fald ikke kan gennemføre denne eller, eller vi vil være nødsaget til i givet fald af afslutte en eksisterende kontrakt. Naturligvis kan du af dig selv angive endnu flere data, hvis du har lyst til det.

 • Registrering / kundekonto (art. 6, stk. 1 lit. a, b i databeskyttelsesforordningen)

  På vores internetside tilbyder vi brugerne den mulighed at lade sig registrere ved angivelse af personlige data. Fordelen er, at du især kan få indblik i din bestillingshistorik, og at dine angivne data gemmes til bestillingsformularen. Ved en ny bestilling skal du altså ikke indtaste dine data endnu engang.
  Registreringen er således påkrævet eller mulig, enten til opfyldelse af en kontrakt (via vores online-shop) med dig eller til gennemførelse af foranstaltninger før indgåelse af kontrakten, hvis der også gives adgang til gæster.
  Her overholdes grundprincippet i dataminimering og dataforebyggelse, da kun de data, som er nødvendige for registreringen, er afmærket med en stjerne (*) som obligatorisk felt. Der er f.eks. tale om e-mailadressen og adgangskode, herunder gentagelse af adgangskoden.
  Til bestilling i vores online-shop har vi brug for disse data til udlevering og angivelser på fakturaadressen (tiltaleform, fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer). Hvis leveringsadressen er forskellig fra fakturaadressen, skal ovenstående angivelser også angives til leveringsadressen.
  Gennem en registrering på vores internetside gemmes desuden brugerens IP-adresse, datoen samt klokkeslættet for registreringen (tekniske baggrundsdata). Ved tryk på knappen "Registrer nu" giver du dit samtykke til behandling af dine data.
  Vær venligst opmærksom på følgende: Den adgangskode, som du har angivet, lagres hos os i krypteret form. Medarbejdere i vores virksomhed kan ikke læse denne adgangskode. De kan derfor ikke give dig nogen oplysning, hvis du skulle have glemt din adgangskode.
  I så fald skal du benytte funktionen "Glemt adgangskode", hvorved en automatisk oprettet ny adgangskode sendes til dig pr. e-mail. Ingen medarbejdere har ret til at spørge dig om din adgangskode, hverken telefonisk eller skriftligt. Du bedes derfor aldrig nævne din adgangskode, dersom du får spørgsmål af denne type.
  Ved afslutning af registreringen er dine data deponeret hos os til anvendelse af det beskyttede kundeområde. Så snart du registrerer dig på vores internetside med e-mailadresse som brugernavn og adgangskode, klargøres disse data til de handlinger, som du har gennemført på vores internetside (f.eks. til bestillinger i vores online-shop). Udførte bestillinger kan spores i bestillingshistorikken. Ændringer i faktura- eller leveringsadresse kan angives her.
  Registrerede personer har fri mulighed for at gennemføre ændringer / rettelser af faktura- eller leveringsadresse i bestillingshistorikken. Vores kundeservice gennemfører også gerne ændringer / rettelser, hvis du sætter dig i forbindelse med dem. Du kan naturligvis også opløse eller slette hhv. din registrering og/eller din kundekonto igen (under "Min kundekonto", "Slet kundekonto").

 • Betalingssystemer (art. 6 stk. 1 lit. a, b i databeskyttelsesforordningen), kreditvurdering (art. 6 stk. 1 lit. f i databeskyttelsesforordningen)

  På vores online-shop kan du betale på konto, med kreditkort, med PayPal, på efterkrav eller med bankoverførsel (SEPA direct debit). Hertil indhentes de til enhver tid betalingsrelevante data for at kunne gennemføre din bestilling samt betalingsafvikling. Desuden behandles din IP-adresse af teknisk nødvendighed samt til retsbeskyttelse.
  Grundprincippet i dataminimering og dataforebyggelse overholdes, idet du kun skal angive de data til os, som er tvingende nødvendige for at gennemføre betalingen og dermed afvikle kontrakten, eller data, som vi er juridisk forpligtede til at indsamle.
  Uden disse data vil vi desværre være nødt til at afvise afslutningen af kontrakten, da vi i så fald ikke kan gennemføre denne.
  Det af os benyttede betalingssystem anvender en SSL-kryptering til beskyttet overførsel af dine data.

  Henvisning til betaling af faktura:
  Når du vælger betalingsform for din faktura i vores online-shop, foretager vi en kreditvurdering. Til dette formål overføres de kreditvurderingsrelevante data til Arvato til formidling af kreditvurderings- og fejlrisici.

  Databeskyttelseshenvisning til Arvato:
  Vi fremsender dine data (navn, adresse og eventuelt fødselsdato) med henblik på kreditvurdering, informationer til bedømmelse af risiko for betalingsfejl på grundlag af en matematisk-statistisk proces under anvendelse af adressedata samt til verificering af din adresse (test af leveringsmulighed) til infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.
  Retsgrundlaget for disse overførsler er artikel 6, stk. 1, lit. b og artikel 6, stk. 1, lit. f i databeskyttelsesforordningen. Overførsler på grundlag af disse bestemmelser må kun ske, for så vidt som dette er påkrævet til varetagelse af vores virksomheds eller tredjeparts berettigede interesser, og det ikke vejer tungere end de berørte personers interesser såsom grundlæggende rettigheder og grundfriheder, som kræver beskyttelse af personrelaterede data. Detaljerede oplysninger om ICD i forhold til art. 14 i den europæiske databeskyttelsesforordning ("EU GDPR"), dvs. oplysninger om forretningsmæssige formål, om datalagringsformål, om datamodtagere, om selvoplysningsret, om anmodning om sletning eller rettelse osv., finder du i hhv. Bilaget eller under følgende link: (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt).

  Henvisning til kreditkortbetaling:
  Som det er almindeligt ved kreditkortbetalinger, kontrolleres angivelserne til kreditkortet, og der udføres en kreditvurdering.

  Henvisning til PayPal:
  PayPal er en virksomhed under PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxembourg. Hvis den pågældende person under bestillingen på vores online-shop vælger "PayPal" som betalingsmulighed, overføres data om den pågældende person til PayPal.
  Ved at vælge denne betalingsmulighed indvilliger den pågældende person i overførsel af personrelaterede data, som er nødvendige til betalingsafvikling. De personrelaterede data, som overføres til PayPal, er som regel fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, som er nødvendige til betalingsafvikling.
  Til afvikling af købskontrakten er det også nødvendigt med sådanne personrelaterede data, som hænger sammen med den aktuelle bestilling. Oplysninger om databeskyttelse hos PayPal kan hentes under følgende link:
  https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev (for den juridiske situation fra 25.5.2018).

  Henvisning til direct debit:
  Som normalt ved bankoverførsler indhentes dine kontodata (IBAN, kontoindehaver) for at debitere det tilsvarende beløb fra din konto.

 • Katalogforsendelse pr. post/ e-mail (art. 6 stk. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

  De oplysninger, som du angiver på bestillingsformularen, bruger vi udelukkende til afvikling af katalogforsendelsen, medmindre du har givet dit samtykke til en yderligere anvendelse af dine oplysninger.
  Her følges princippet om hhv. økonomisk omgang med og undladelse af data, idet du kun skal angive de oplysninger, som er absolut nødvendige for at kunne ekspedere ordren (dvs. for-, efternavn, forsendelsesadresse, e-mailadresse, telefonnummer).
  Endvidere vil din IP-adresse blive registreret, dels som en teknisk nødvendighed, dels som en retslig beskyttelse.

 • Reklameformål til eksisterende kunder (art. 6, stk. 1 lit. f i databeskyttelsesforordningen)

  Playmobil Northern Europe er interesseret i at pleje kunderelationen med dig og at tilsende dig oplysninger og tilbud på vores produkter / serviceydelser (kataloger og nyhedsbreve). Derfor behandler vi dine data for at kunne tilsende dig tilsvarende oplysninger og tilbud pr. e-mail og pr. post.
  Hvis du ikke ønsker det, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personrelaterede data til direct mail-formål; dette gælder også for en profilering, for så vidt som det har forbindelse med direct mail. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine data til dette formål.
  Du kan gøre indsigelse gratis og uformelt og uden at angive en grund, og indsigelsen skal så vidt muligt stiles pr. telefon til 0911/9666-0, pr. e-mail til service@playmobil.de eller med post til geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Brandstätterstraße 2 - 10, D - 90513 Zirndorf.

 • Automatiserede afgørelser i enkelttilfælde

  Vi bruger rent automatisk generering med henblik på at træffe afgørelse i følgende tilfælde:
  Hvis du vælger betalingstypen Regning i vores online-shop udfører vi en kreditvurdering. Til dette formål formidles kreditrelevante data til Arvato med henblik på efterforskning af kreditværdighed eller kreditrisiko. Du kan få flere oplysninger her.

  Hvis du har spørgsmål til fremgangsmåden, eller hvis du vil have mere at vide om konsekvenserne, bedes du kontakte os på dsb@playmobil.de.

 • Cookies (art. 6 stk. 1 lit. f i databeskyttelsesforordningen), art. 6 stk. 1 lit. a i databeskyttelsesforordningen ved samtykke)

  Vores internetsider anvender såkaldte cookies flere steder. De tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der lægges ind på din computer, og som din browser gemmer (lokalt på din harddisk).
  Ved hjælp af disse cookies er det muligt for os at analysere, hvordan brugerne benytter vores websteder. På den måde kan vi udforme webstedets indhold, så det svarer til de besøgendes behov. Desuden har vi ved hjælp af cookies mulighed for at måle effektiviteten af en bestemt annonce og at placere den for eksempel afhængigt af de tematiske brugerinteresser.
  De fleste af de cookies, som vi bruger, er såkaldte "sessions-cookies". Disse slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies slettes automatisk af din computer, når deres gyldighedsperiode (som regel seks måneder) er udløbet, eller du selv sletter dem inden gyldighedsperiodens udløb.
  De fleste web-browsere accepterer cookies automatisk. Du kan dog også ændre indstillingerne i din browser, hvis du helst ikke vil sende informationerne. Du kan alligevel benytte tilbuddene på vores internetside uden begrænsninger (undtagelse: konfiguratorer).
  Vi sætter cookies ind for at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Derudover sætter vi cookies ind for ved hjælp af dem at gøre det muligt at udføre en analyse af, hvordan brugerne benytter vores websteder. På den måde kan vi udforme indholdet, så det svarer til de besøgendes behov. Desuden har vi ved hjælp af cookies mulighed for at måle effektiviteten af en bestemt annonce og at placere den for eksempel afhængigt af de tematiske brugerinteresser.
  Cookies gemmes på brugerens computer og overføres fra denne til vores hjemmeside. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over anvendelsen af cookies. Gennem en ændring af indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Endvidere kan cookies, som allerede er anbragt, slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere.
  Vær venligst opmærksom på følgende: Hvis du deaktiverer indstillingen for cookies, er alle funktioner på vores internetside under visse forhold ikke fuldt anvendelige.

 • Brugerprofil / webtracking-proces

  Databeskyttelseshenvisning til Econda:
  Til behovsbaseret udformning samt til optimering af dette websted opsamles og gemmes anonymiserede data gennem løsninger og teknologier fra econda GmbH, og der oprettes brugsprofiler på grundlag af disse data under anvendelse af pseudonymer. Til dette formål kan der indsættes cookies, der gør det muligt at genkende en internetbrowser. Brugsprofiler føres dog ikke uden den besøgendes udtrykkelige samtykke sammen med dataene via bæreren af pseudonymet. Frem for alt gøres IP-adresser uigenkendelige umiddelbart efter indgangen, hvorved en tilordning af brugsprofiler til IP-adresser ikke er mulig. Anvendelsen af pseudonymiserede data sker på grundlag af bestemmelserne i §15, stk. 3 TMG (tysk lov om telekommunikationstjeneste). Besøgende på dette websted kan til enhver tid for fremtiden gøre indsigelse mod denne opsamling og lagring af data her. Indsigelsen gælder kun for det apparat og den webbrowser, hvor den er sat, processen skal derfor i givet fald gentages på alle apparater. Hvis du sletter fravalgs-cookien, overføres henvendelser og forespørgsler igen til econda.

 • Oplysninger om databeskyttelse på de social medier

  Playmobil Northern Europe vedligeholder forskellige præsentationer på de "social medier" for at kommunikere med brugerne, der er tilmeldt dér, og for at kunne informere dem om vores tilbud.
  Vi gør brugerne opmærksom på, at anvendelsen af disse platforme, hvor de disponerer over funktioner, der et stillet til rådighed, sker på eget ansvar. Dette vedrører særligt din konkrete adfærd på disse platforme. Dette gælder specielt for brugen af interaktive funktioner (f.eks. når der kommenteres, deles eller bedømmes).
  Hvad angår redigeringen af dine personrelaterede data har vi imidlertid et fælles ansvar med Facebook over for alle kunder, interessenter og brugere. Vi er bevidste om dette ansvar, og det er vigtigt for os at beskytte dine data. Desværre kan vi ikke opfylde vort ansvar i fuldt omfang, da Facebook ikke giver os den gennemsigtighed, som er nødvendig for, at vi kan opfylde de nævnte informationskrav. Vi bestræber os imidlertid på at oprette alle påkrævede forholdsregler for at beskytte dine data.
  Vi gør desuden opmærksom på, at dine data kan behandles uden for den Den Europæiske Union, når du benytter platformene. Ved at certificere iht. EU-US Privacy Shield garanterer udbyderne i USA, af EU's databeskyttelsesregler også gælder, når data behandles i USA.
  Desuden kan dine anvendelses- og brugerrelaterede informationer behandles med henblik på markedsforsknings- og reklameformål. F.eks. kan der oprettes anvendelsesprofiler ud fra de resultater, der fremkommer som følge af din adfærd som bruger. Derved er det muligt at tilknytte f.eks. visninger af reklamer inden for og uden for platformene. Til dette formål gemmes der som regel cookies på din slutenhed. Uafhængigt deraf kan der i anvendelsesprofilerne også gemmes data, der fås direkte fra din slutenhed (særligt hvis du er medlem af de pågældende platforme og er logget på dér).
  Vi som udbydere af denne informationstjeneste indhenter og behandler derudover ikke data, der fremkommer, når du bruger vores service.
  Behandlingen af brugernes personrelaterede data eksekveres på grundlag af vores berettigede interesse i en effektiv information til og kommunikation med brugerne iht. art. 6 stk. 1 lit. f. EU-DS-GVO. Hvis du bliver anmodet om samtykke til databehandling (f.eks. ved at sætte flueben i et afkrydsningsfelt eller ved at trykke på en knap), er retsgrundlaget for databehandlingen givet i art. 6 stk. 1 lit. a., art. 7 EU-DS-GVO.

  Mulighed for protest
  Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at netværket indsamler data via vores præsentation og sammenkæder dem med dine gemte medlemsdata ved det pågældende netværk, skal du

  logge dig ud, før du besøger vores præsentation ved det pågældende netværk
  slette cookies på enheden og
  lukke din browser ned og genstarte den

  Når du har tilmeldt dig igen, genkendes du imidlertid atter af netværket som en bestemt bruger.
  Hvis du gerne vil se en detaljeret fremstilling af de pågældende behandlinger og muligheder for protest (Opt-Out), henviser vi til udbyderens angivelser, der linkes til i det følgende.
  Også i tilfælde af indhentning af oplysninger og udøvelse af brugerrettigheder gør vi opmærksom på, at disse procedurer bedst kan gøres gældende hos udbyderne. Det er nemlig kun udbyderne, der har adgang til brugerdataene og som følge deraf kan reagere direkte på din forespørgsel og formidle oplysninger. Hvis du alligevel har brug for hjælp, kan du henvende dig til os.

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Databeskyttelseserklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

  Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Databeskyttelseserklæring/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) –Databeskyttelseserklæring: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  Oplysning om ophavsret og ophavsret til kunstværker
  Hvis du ønsker at offentliggøre billeder, tekster, tegninger, videoer, musik osv., bør du vide, at du dermed afgiver alle anvendelsesrettigheder til netværket, hvad der i sidste ende kan have retlige konsekvenser for dig, hvis du ikke selv er ophavsmand eller ejer af rettighederne dertil.

 • Online-tilbud vedførende børn

  Personer under 16 år må ikke uden tilladelse fra forældre/værger afgive personrelaterede data til os og heller ikke indsende en samtykkeerklæring. Vi skal opfordre forældre og værger til at deltage aktivt i deres børns online-aktiviteter og -interesser.

 • Links til andre udbydere

  Vores websted indeholder også - tydeligt genkendelige - links til andre virksomheders internetsider. For så vidt som links til andre udbydere er forhåndenværende, har vi ingen indflydelse på disses indhold. Derfor kan der ikke overtages nogen garanti eller noget ansvar for dette indhold. For indholdet på disse sider er den pågældende udbyder eller operatør af siderne altid ansvarlig.
  De forbundne sider blev kontrolleret på tidspunktet for oprettelse af linket med hensyn til eventuelle lovovertrædelser og genkendelige forseelser. Ulovligt indhold var genkendeligt på tidspunktet for oprettelse af linket. En permanent indholdsmæssig kontrol af de forbundne sider er dog ikke rimelig uden konkrete referencepunkter til en lovovertrædelse. Ved bekendtgørelse om lovovertrædelser fjernes sådanne links omgående.